Dimenhydrinate + Vitamin B6 (Vensix)

ไดเมนไฮดริเนต (เวนซิกซ์)

ใช้ป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากอาการเมารถ

Highlight

ป้องกันและบรรเทาอาการแพ้ท้อง เมารถ เมาเรือ เครื่องบิน บรรเทาอาการคลื่นไส้ วิงเวียน อาเจียนเนื่องจากการแพ้รังสี และจากการแพ้ยาบางชน

ข้อมูลสินค้า

2,604 view 0
ประโยชน์

มีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันและรักษาอาการ
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- อาการเวียนศีรษะจากอาการเมารถ

รายละเอียด
ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) เป็นยากลุ่มต้านฮีสตามีนที่มีคุณสมบัติต้านโคลิเนอร์จิก ซึ่งส่งผลให้อาการคลื่นไส้และอาเจียนลดลง สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากตัวยาจัดอยู่ใน Pregnancy category B

- Dimenhydrinate 50 mg
- Vitamin B6 10 mg.