fluidX® CoolBox system

fluidX® CoolBox system

ระบบ CoolBox XT system ที่ช่วยเก็บรักษาความเย็นให้กับตัวอย่าง (sample) ของห้องแล็บปฏิบัติการได้ที่อุณหภูมิ 0-4°C ยาวนานถึง 16 ชั่วโมง เหมาะกับการทำงานในห้องแล็บการขนย้ายตัวอย่าง รวมถึงการต้องขนย้ายตัวอย่างข้ามจังหวัดหรือประเทศอีกด้วย (นอกจากนี้ยังสามารถ apply ใช้เมื่อต้องการเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิความเย็น -78°C ที่ 5 ชั่วโมง โดยการใส่ 200 ml Dry Ice)

How to use

  • ใช้ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับของผลิตภัณฑ์

สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อสั่งซื้อ
โดยตรงกับบริษัท Interpharma

Other products